Language

English German French Spanish Italian
English Englisch anglais Inglés inglese
German Deutsch allemand alemán tedesco
French Französisch français francés francese
Spanish spanisch espagnol Español spagnolo
Italian Italienischen italienne italiano italiano
England England Angleterre Inglaterra Inghilterra
Germany Deutschland Allemagne Alemania Germania
France Frankreich France Francia Francia
Spain Spanien Espagne España Spagna
Italy Italien Italie Italia Italia
The United States Die Vereinigten Staaten Les États Unis Los Estados Unidos Gli Stati Uniti
Mexico Mexiko Mexique Mexico Messico